حضور مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين در سمينار بين المللي مديريت پسماند شهري

چهار شنبه نهم بهمن ماه سال جاري در هتل آسياي مشهد، سمينار ملي مديريت پسماند شهري با حضور مديران و کارشناسان سازمان هاي مديريت پسماند و کارشناسان استانداري‌هاي کل کشور افتتاح شد

۱۳۹۲/۱۱/۱۰