تعامل با دستگاه های خدمات رسان دراولویت و سر لوحه کار، شهرداری قزوین است

مجید قلمدانیها؛ مسئول کنترل ونظارت هماهنگی امور اجرایی شهر گفت: صدور مجوزهای حفاری لازمه ارسال مکاتبات (درخواستی) دستگاه های خدمات رسان به دبیر خانه کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر ومتعاقب آن...

۱۴۰۰/۰۳/۱۰