پروژه بازآفرینی سبزه‌میدان، راهبردی‌ترین پروژه در مرکز شهر

طرح‌های بافت تاریخی قزوین باید در محدوده مرکزی این شهر به هم مرتبط شود و پروژه بازآفرینی سبزه‌میدان به عنوان بخشی از دولتخانه صفوی، اصلی‌ترین حلقه این ارتباط بوده و راهبردی‌ترین پروژه در مرکز شهر است.

۱۴۰۰/۰۷/۱۲