دوره آموزشی آشنایی با اطفای حریق در زندان مرکزی چوبیندر قزوین برگزار شد

کریمی رئیس ایستگاه شماره هشت چوبیندر قزوین خبر داد: به منظور آشنایی پرسنل وسربازان وظیفه با وسائل ایمنی یک دوره کارگاه آموزشی اطفاء حریق با همکاری سازمان آتش نشانی قزوین در زندان چوبیندر برگزار شد.

۱۴۰۱/۱۰/۱۴