ایجاد صندوق حمایتی نوسازی، بهسازی و تعمیرات تاکسی های فرسوده با مشارکت شهرداری، رانندگان تاکسی و صندوق کارآفرین

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از ایجاد صندوق حمایتی نوسازی، بهسازی و تعمیرات تاکسی های فرسوده ناوگان تاکسیرانی با مشارکت شهرداری قزوین، رانندگان تاکسی و...

۱۴۰۰/۱۲/۱۲