جلسه ساماندهی و مدیریت ترافیک ،جهت انتظام بخشی و امنیت مسیرهای منتهی به آرامستان های استان قزوین در روزهای پایانی سال

سعید عظیمی صدر، رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین ؛ از طرح مدیریت ترافیک، انتظام بخشی و امنیت مسیرهای منتهی به آرامستان های استان قروین در روزهای پایانی سال خبر داد.

۱۴۰۰/۱۲/۱۹