نشست بررسی و ساماندهی وضعیت سرمایه انسانی سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری قزوین برگزار شد

نشست بررسی و ساماندهی وضعیت سرمایه انسانی سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری قزوین با رویکرد دست‌یابی به شناخت هر چه بهتر از ظرفیت‌های نیروی انسانی و اشتراک نظر و مشارکت فی‌مابین نیروهای ستاد و صف این...

۱۴۰۱/۰۷/۱۸