پروژه مطالعات تامین و انتقال آب خام اراضی در حال توسعه شهر قزوین در دست تهیه است

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: پروژه مطالعات تامین و انتقال آب خام اراضی در حال توسعه شهر قزوین توسط سازمان خدمات طراحی و به درخواست معاونت خدمات شهری در حال...

۱۴۰۱/۰۷/۲۱