لیست مشخصات فنی و شرایط خصوصی مصالح پیشنهادی برج کاسپین (حکم آباد) تهیه گردید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: لیست مشخصات فنی و شرایط خصوصی مصالح پیشنهادی برج کاسپین (حکم آباد) جهت اخذ سرمایه گذار توسط سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین...

۱۴۰۲/۰۵/۲۲