اجرای نظام بهینه‌سازی الگوی مصرف انرژی در شهرداری قزوین نتایج قابل‌قبولی داشته است

موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین،مجموعه اقدامات معاونت محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری قزوین را در راستای تحقق مدیریت سبز مطلوب و قابل‌قبول توصیف کرد.

۱۴۰۲/۰۴/۲۰