پنجمین نشست مجازی هسته نوآور مرکز نوآوری آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین با سازمان مدیریت پسماند برگزار شد

مهدی ریزوندی، رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین، از برگزاری نشست مجازی هسته نوآور مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین با سازمان مدیریت پسماند و تیم نوآور پاک شهر خبر داد.

۱۴۰۱/۰۶/۰۷