برنامه عملیاتی و راهبردی پنج ساله، شهر دوستدار کودک در معاونت شهرسازی و معماری و سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین تهیه و تدوین شد

حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین گفت: برنامه عملیاتی و راهبردی پنج ساله، شهر دوستدار کودک در معاونت شهرسازی و معماری و سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین تهیه و تدوین شد.

۱۴۰۲/۰۷/۲۳