165 متر مربع از زمین‌های رها شده و بناهای متروکه منطقه یک دیوار کشی و رفع خطر شده اند

سید رضی سرپرست منطقه یک شهرداری قزوین گفت: از دیوار کشی 165 متر مربع از زمین‌های خالی و رها شده در بافت شهری و رفع خطر از پنج مورد بنای متروکه شناسایی شده و در حال ریزش در محلات مختلف خبرداد.

۱۴۰۲/۰۳/۰۱