آگهی مناقصه عمومی - خرید و حمل مصالح سنگی - شهرداری قزوین

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل مصالح سنگی به منظور استفاده در تولید آسفالت کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری قزوین

 به شماره 5377/ص/1400/10  مورخ  1400/06/10 

لینک مشاهده و دریافت اسناد:

_https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

 

     برگزاری مناقصه  صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد، ارائه تصویر تضمین شرکت در مناقصه ارسال پیشنهاد قیمت،  انصراف از شرکت در مناقصه ، بازگشایی فایل پاکت ها ، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن پرداخت تعرفه سامانه ، ثبت اطلاعات پرداختهای تظامین در بستر سامانه امکان پذیر است.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت: روز شنبه مورخ 1400/06/13 از ساعت 12

مهلت دریافت از سایت الکترونیکی دولت:  از ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/06/13 تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1400/06/20

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" و "ج" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین تا ساعت 14 روز چهارشنبه  1400/06/31

تاریخ بازگشایی مناقصه : ساعت 8صبح پنجشنبه مورخ 1400/07/10 

شماره مناقصه  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :2000005084000010

توجه:  برای شرکت در مناقصه می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید