آگهی مزایده - مزایده فروش 16 قطعه زمین درشهرقزوین به صورت نقد و اقساط - شهرداری قزوین

اطلاعات مزایده فروش 16 قطعه زمین درشهرقزوین به صورت نقد و اقساط

لینک مشاهده و دریافت اسناد:به شماره 2330/ ص/ 1400/ 10 مورخ 11/03/1400

 

https://eauc.setadiran.ir/eauc/welcome.action?gateway=setad

 

     برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می ­باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت فایل اسناد، ارائه تصویر پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، انصراف از شرکت در مزایده، بازگشایی فایل پاکات، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه، ثبت اطلاعات پرداخت ­های نقدی و غیر نقدی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان پذیر می­باشد.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت:

مهلت دریافت از سایت الکترونیکی دولت:20/03/1400 ساعت 17

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین تا ساعت 14:05روز  شنبه مورخ 22/03/1400

ساعت و تاریخ بازگشایی مزایده: ساعت  9 صبح مورخ 23/03/1400

شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :2000005084000004

توجه:  برای شرکت در مزایده می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

 

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید