آگهی مناقصه - خدمات نظارت اجرای فاز دوم پروژه هفت دره - شهرداری قزوین

اطلاعات مناقصه  خدمات نظارت اجرای فاز دوم پروژه هفت دره

 به شماره 1896/ص/1400/10  مورخ 02/03/1400 

لینک مشاهده و دریافت اسناد:

_https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

 

 

     برگزاری مناقصه  صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد، ارائه تصویر تضمین شرکت در مناقصه ارسال پیشنهاد قیمت،  انصراف از شرکت در مناقصه ، بازگشایی فایل پاکت ها ، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن پرداخت تعرفه سامانه ، ثبت اطلاعات پرداختهای تظامین در بستر سامانه امکان پذیر است.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت: 10/03/1400 از ساعت 13

مهلت دریافت از سایت الکترونیکی دولت: 18/03/1400 ساعت 17

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" و "ج" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین تا ساعت 14 روز 29/03/1400

تاریخ بازگشایی مناقصه : ساعت 9 صبح  مورخ 30/03/1400

شماره مناقصه  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :2000005084000001

توجه:  برای شرکت در مناقصه می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید. برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید