مزایده عمومی - تعداد شانزده قطعه زمین به صورت نقد و اقساط - شهرداری قزوین

مزایده عمومی یک نوبته

 

 شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد شانزده قطعه زمین را با شرایط نقد و اقساط به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان می­توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند

دیف

آدرس

مساحت

قطعه

نوع ملک

پلاک ثبتی

کاربری

شرایط تقسیط

قیمت کارشناسی کل (ریال )

نقد

اقساط

1

خیابان اسد آبادی – برخیابان اصلی مجتمع تجاری دیاکو –طبقه همکف – مغازه C 10

23/19

-

واحد تجاری در همکف

369 فرعی مفروز و مجزی از 269 فرعی از 20- اصلی

تجاری

50% نقد

50 درصد اقساط 1 ماهه

10/435/500/000

2

تقاطع بلوار جمهوری اسلامی و پل راه آهن ضلع شمال شرقی

122/35

-

زمین

3 فرعی و 4 فرعی از 2208- اصلی بخش 3

تجاری

50% نقد

50 درصد اقساط 1 ماهه

30/587/500/000

3

جانبازان ، جنب پارک لاله مجموعه بازارچه­ای

24

874

مغازه

16/3152/6449 فرعی از 36-اصلی

تجاری

50% نقد

50 درصد اقساط 1 ماهه

7/750/000/000

4

انتهای بلوار امیر کبیر ، بلوار حکیم ، نرگس 31

193/04

22

زمین

9970/9922 فرعی از38- اصلی

مسکونی

50%نقد

50% اقساط 3ماهه

52/120/800/000

5

انتهای بلوار امیر کبیر ، بلوار حکیم ، نرگس 31

196/29

23

زمین

9971/9922 فرعی از38- اصلی

مسکونی

50% نقد

50% اقساط 3ماهه

52/998/300/000

6

خیابان اصفهان ، کوچه شهید اینانلو ، نرسیده به بوستان اصفهان فرعی 8 متری

156/50

5

زمین

1002فرعی از باقیمانده 27 فرعی از 16 - اصلی

مسکونی

50% نقد

50%اقساط 1ماهه

5/164/500/000

7

خیابان اصفهان ، کوچه شهیداینانلو ، نرسیده به بوستان اصفهان فرعی 8 متری

165

6

زمین

1003فرعی از باقیمانده 27 فرعی از 16 - اصلی

مسکونی

50% نقد

50%اقساط 1ماهه

5/445/000/000

8

خیابان اصفهان ، کوچه شهیداینانلو ، نرسیده به بوستان اصفهان فرعی 8 متری

180/30

7

زمین

1004فرعی از باقیمانده 27 فرعی از 16 - اصلی

مسکونی

50% نقد

50%اقساط 1ماهه

5/769/600/000

9

خیابان اصفهان ، کوچه شهیداینانلو ، نرسیده به بوستان اصفهان فرعی 8 متری

144

11

زمین

1008فرعی از باقیمانده 27 فرعی از 16 - اصلی

مسکونی

50% نقد

50%اقساط 1ماهه

4/646/000/000

10

خیابان اصفهان کوچه شهید حسین آبادی، فرعی سبحان،کوچه یاسر ، نرسیده به بوستان اصفهان   

183/70

9

زمین

902 فرعی از  32 فرعی از 16- اصلی

مسکونی

50% نقد

50%اقساط 1ماهه

6/613/200/000

11

شهرک دانش ، حدفاصل فاز یک و فاز دو

160

1

زمین

2002/166 فرعی از 44 اصلی و باقیمانده 44 اصلی

تجاری

صد درصد نقد

 

13/600/000/000

12

شهرک دانش ، حدفاصل فاز یک و فاز دو

160

2

زمین

2002/166 فرعی از 44 اصلی و باقیمانده 44 اصلی

تجاری

صد درصد نقد

 

13/280/000/000

13

شهرک دانش ، حدفاصل فاز یک و فاز دو

160

3

زمین

2002/166 فرعی از 44 اصلی و باقیمانده 44 اصلی

تجاری

صد درصد نقد

 

13/280/000/000

14

شهرک دانش ، حدفاصل فاز یک و فاز دو

160

4

زمین

2002/166 فرعی از 44 اصلی و باقیمانده 44 اصلی

تجاری

صد درصد نقد

 

13/280/000/000

15

شهرک دانش ، حدفاصل فاز یک و فاز دو

160

5

زمین

2002/166 فرعی از 44 اصلی و باقیمانده 44 اصلی

تجاری

صد درصد نقد

 

13/280/000/000

16

شهرک دانش ، حدفاصل فاز یک و فاز دو

179/83

6

زمین

2002/166 فرعی از 44 اصلی و باقیمانده 44 اصلی

تجاری

صد درصد نقد

 

15/465/380/000

 

برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد، ارسال پیشنهاد قیمت و اعلام به برنده، در بستر سامانه امکان پذیر است.

شرکت کننده می ­بایست پاکات "الف" و "ب" و "ج" را در سامانه بارگذاری و اصل پاکت" الف" تا ساعت و مورخ درج شده در شرایط مزایده به دبیرخانه شهرداری مرکز تحویل گردد. 

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس: قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283    

 

 

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید