مزایده عمومی - تعداد یازده قطعه زمین به صورت نقد و اقساط - شهرداری قزوین

مزایده عمومی یک نوبته

 شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد یازده قطعه زمین را به صورت نقد و اقساط به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان می­ توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.  

ردیف

آدرس

مساحت

قطعه

نوع ملک

پلاک ثبتی

کاربری

شرایط تقسیط

قیمت کارشناسی کل (ریال )

نقد

اقساط

1

بر بلوار سرتک ، ابتدای پردیس 7

349/52

-

زمین

 63 و 64 فرعی از 3181 اصلی

مسکونی

50 درصد نقد

50 درصد اقساط 1 ماهه

138/060/400/000

2

بر بلوار سرتک حدفاصل پردیس 7 و 9

176/43

-

زمین

 63 و 64 فرعی از 3181 اصلی

مسکونی

50 درصد نقد

50 درصد اقساط 2 ماهه

73/218/450/000

3

ملاصدرا ، بلوار نخبگان ، حدفاصل برجهای کسری و بلوار امیر کبیر شرقی ، از قطعات 69 کلی ملاصدرا

365/02

14

زمین

319/261 فرعی از 36- اصلی بخش 5

تجاری مسکونی

50 درصد نقد

50 درصد اقساط دو ماهه

200/761/000/000

4

ملاصدرا ، بلوار نخبگان ، حدفاصل برجهای کسری و بلوار امیر کبیر شرقی ، از قطعات 69 کلی ملاصدرا

733/31

15

زمین

319/261 فرعی از 36- اصلی بخش 5

تجاری مسکونی

30 درصد نقد

70 درصد اقساط 3 ماهه

329/989/500/000

5

خیابان نواب جنوبی ، نرسیده به کوچه یاسین

46/94

-

زمین

2 فرعی از 4908 – اصلی

تجاری

100درصد نقد

-

5/632/800/000

 

6

خیابان شهید انصاری غربی    بلوک

N8

25/47تجاری +14/8 مساحت نیم طبقه

(مساحت ارزیابی  28/18متر مربع)

8

واحد تجاری

طبقه همکف

10/74 فرعی از 5304 اصلی

تجاری

100درصد نقد

-

6/200/333/333

7

خیابان شهید انصاری غربی بلوک

N12

36/57تجاری + 15/57

نیم طبقه

(مساحت ارزیابی 41/76 متر مربع)

11

واحد تجاری

طبقه همکف

6/164 فرعی از 5304- اصلی

تجاری

100درصد نقد

-

8/769/600/000

8

خیابان شهید انصاری غربی- بلوک های

S3,S4,S5

70/27

37

واحد ادا.ری طبقه اول

19/136 فرعی از 5304- اصلی

اداری

100درصد نقد

-

4/567/550/000

9

خیابان شهید انصاری غربی بلوکهای

S3,S4,S5

70/17

45

واحد اداری طبقه دوم

19/144 فرعی از 5304- اصلی

اداری

100درصد نقد

-

4/561/050/000

10

خیابان شهید انصاری غربی- بلوکهای

S3,S4,S5

79/76

44

واحد اداری

طبقه دوم

19/143 فرعی از 5304- اصلی

اداری

100درصد نقد

-

5/184/400/000

11

خیابان شهید انصاری غربی بلوکهای

N2,N3

121/24

20

واحد اداری

طبقه دوم

15/47 فرعی از 5304-اصلی

اداری

100درصد نقد

-

8/244/320/000

 

برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد، ارسال پیشنهاد قیمت، اعلام به برنده، در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر است.

شرکت کننده می­ بایست پاکات "الف" و "ب" و "ج" را در سامانه بارگذاری و اصل پاکت" الف" تا ساعت و مورخه در شرایط مزایده به دبیرخانه مرکز شهرداری مرکز تحویل گردد. 

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس: قزوین، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283    

 

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید