مزایده عمومی یک نوبته - پروژه برج ­های بادامستان - شهرداری قزوین

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین به شماره 22/1398/3624 مورخ 1398/11/01 پروژه برج ­های بادامستان را به شرح جدول ذیل، با شرایط نقد و اقساط بصورت 50 درصد نقد و الباقی 50 درصد به صورت اقساط طی دو ماه متوالی، از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان می ­توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد، ارائه تصویر تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، اعلام به برنده، در بستر سامانه امکان پذیر است.

شرکت کننده می­ بایست محتویات پاکات "الف" و "ب" و "ج" را در سامانه بارگذاری و اصل پاکت" الف" (تضمین شرکت در مزایده) را تا تاریخ 1399/10/17 به دبیرخانه مرکزی شهرداری مرکز تحویل نماید.  زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت: 1399/10/07

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس: قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283  

 

   بادامستان شمال سارا موتور جنوب کانال آبرسانی ابتدای خیابان فنودی

آدرس

1 الی 7 فرعی از 3141 اصلی بخش 5 قزوین

پلاک ثبتی

4979/60 متر مربع

مساحت عرصه ­(متر مربع)

خالص مسکونی: 15309/96 متر مربع (178 واحد)

مساحت انباری: 130/34 متر مربع (48 واحد)

پارکینگ: شامل 92 واحد مسقف و 54 واحد غیر مسقف(146 واحد)

خالص تجاری: مطابق بند 18 صورتجلسه کمیسیون طرح تفضیلی مورخه 1393/11/15 امکان ساخت 272 متر مربع تجاری وجود دارد.

بناهای مفید برابر اصلاحیه پروانه  ساختمانی مورخه 1399/05/26

زیر زمین طبقه منفی دو : کاربری راه پله و آسانسور و پارکینگ و یک واحد تأسیسات

زیر زمین طبقه منفی یک: با کاربری راه پله و آسانسور – پارکینگ و 2 واحد تی شور و دو واحد شوتینگ   -   سایر مشخصات این برج طبق اسناد و پروانه صادره پیوست می­باشد.

بناهای مشاعی برابر اصلاحیه پروانه  ساختمانی مورخه 1399/05/26

610/000/000/000 ریال (ششصد و ده میلیارد ریال)

قیمت کارشناسی کل (ریال)

پروژه دارای دو بلوک و هر بلوک شامل 14 طبقه بالای همکف می­باشد.

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید