آگهی مناقصه عمومی - تهیه و اجرای عملیات فیبر نوری - شهرداری قزوین

آگهی مناقصه عمومی
(یک نوبه – یک مرحله ­ای)

 

شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به تهیه و اجرای عملیات فیبر نوری به طول 10/000 متر ( 10 کیلومتر) رونده و به منظور توسعه مسیرهای فیبر نوری در سطح شهر قزوین، از طریق برگزاری مناقصه عمومي با شرکت­ های دارای صلاحیت اقدام نماید. متقاضیان می­توانند پس از انتشار آگهی به مدت ده روز جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir یا به مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکز مراجعه نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می ­باشد.

تلفن تماس: 33239283