مزایده عمومی یک نوبته - پنج قطعه زمین- شهرداری قزوین

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد پنج قطعه زمین را به صورت 100 درصد نقد به جهت تأمین قسمتی ازهزینه پروژه­های عمرانی به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید متقاضیان می­توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283     

ملاحضات

وضعیت سند مالکیت

قیمت کارشناسی کل (ریال )

کاربری

پلاک ثبتی

قطعه

مساحت

(متر مربع)

آدرس

ردیف

ملک سه بر

دارای سند مالکیت

186/201/000/000

مسکونی تجاری

6326/11فرعی از 38-اصلی

قطعه قرارداد واگذاری 2 - قطعه سند مالکیت 64

620/67

پونک بلوار حکیم نرگس 19

مقابل پارک ارکیده

1

بر 20 متری

دارای سند مالکیت

43/687/500/000

مسکونی تجاری

6337/11فرعی از 38-اصلی

قطعه قرارداد واگذاری 7 - قطعه سند مالکیت 77

174/75

پونک ، خیابان قائم ، حدفاصل نرگس 13 و نرگس 15 

2

با فاصله 30 متری از خیابان شهید انصاری

دارای سند مالکیت

32/767/500/000

انبار تجاری

49/43 فرعی از 2120-اصلی

6

218/45

خیابان شهید انصاری ،جنوب کلانتری 12 بازار (حاجی چروک )

3

فاصله کمتر از 100 متر با خیابان امام خمینی

دارای سند مالکیت

6/571/600/000

تجاری

2 فرعی از 4908-اصلی بخش 2

-

46/94

خیابان نواب جنوبی

4

ملک 2 بر

دارای سند مالکیت

4/725/000/000

مسکونی با قابلیت تجاری

باقیمانده پلاک ثبتی 567 اصلی بخش یک

-

33/75

خیابان سعدی ، کوچه سعدی فرعی کوچه صنعتکار

5