مزایده عمومی یک نوبته - رستوران - منطقه نمونه گردشگری باراجین

مزایده عمومی یک نوبته

 

منطقه نمونه گردشگری باراجین در نظر دارد یک باب رستوران واقع در قزوین – بوستان ملی باراجین را جهت اجاره به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

ردیف

 

موقعیت

مساحت

کاربری

امکانات

قیمت کارشناسی

اجاره ماهیانه سال اول

قیمت کارشناسی

اجاره ماهیانه سال دوم

01/08/1399 الی 01/08/1400

01/08/1400 الی 01/08/1401

1

بوستان باراجین

خیابان بهارستان

حدوداً 250

مترمربع

رستوران

امتیاز گاز، برق، تلفن

انباری، سرویس بهداشتی

65,000,000 ریال

78,000,000 ریال

 

 

متقاضیان می ­توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا واحد امورقراردادهای منطقه نمونه گردشگری باراجین مراجعه نمایند.

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس : قزوین ، منطقه نمونه گردشگری باراجین ، تلفن : 33590223، فکس: 33590472