مزایده عمومی یک نوبته - دوازده قطعه زمین به صورت 100 درصد نقد- شهرداری قزوین

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد دوازده قطعه زمین را به صورت 100 درصد نقد، به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

 

وضعیت سند مالکیت

قیمت کارشناسی کل (ریال )

کاربری

طبقه

پلاک ثبتی

نوع ملک

قطعه

مساحت

نشانی

ردیف

دارای سند مالکیت

186/201/000/000

مسکونی تجاری

-

6326/11 فرعی از 38- اصلی

زمین

قرارداد واگذاری2 قطعه سند مالکیت 64

620/67

پونک بلوار حکیم نرگس 19

1

قرارداد واگذاری

49/476/600/000

مسکونی

-

6319/11فرعی از 38اصلی

زمین

55

274/87

پونک بلوار حکیم نرگس 21

2

قرارداد واگذاری

44/301/600/000

مسکونی تجاری

-

6337/11فرعی از 38- اصلی

زمین

قرارداد واگذاری 6

164/08

 

پونک بلوار حکیم نرگس

15

3

قرارداد واگذاری

43/687/500/000

مسکونی تجاری

-

16437/11فرعی از 38- اصلی

زمین

قرارداد واگذاری 7

174/75

 

پونک بلوار حکیم نرگس

15

4

دارای سند مالکیت

32/767/500/000

انباری تجاری

-

49/43 فرعی از 2120 اصلی

زمین

6

218/45

انتهای بازار سرای حاجی چروک

5

دارای سند مالکیت

27/600/000/000

مسکونی

-

1898/37 فرعی از 77-اصلی بخش 4

زمین

2

230

بلوار خرمشهر پشت سازمان تامین اجتماعی 16 متری بعثت

6

دارای سند مالکیت

26/688/000/000

مسکونی

-

1898/37 فرعی از 77-اصلی بخش 4

زمین

1

222/40

بلوار خرمشهر پشت سازمان تامین اجتماعی 16 متری بعثت

7

مازاد خط پروژه

20/401/600/000

مسکونی

-

3141-اصلی بخش 4

زمین

-

127/51

بادامستان جنوبی ساراموتور

8

دارای سند مالکیت

6/571/600/000

تجاری

-

2فرعی از 4908 اصلی بخش 2

زمین

-

46/94

خیابان نواب جنوبی

9

دارای سند مالکیت

4/725/000/000

مسکونی با قابلیت تجاری

-

باقیمانده پلاک ثبتی 567 اصلی بخش یک

زمین

-

33/75

خیابان سعدی،کوچه سعدی فرعی کوچه صنعتکار

10

 

متقاضیان می ­توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند،

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283