مزایده عمومی یک نوبته با شرایط ویژه - پروژه برج بادامستان - شهرداری قزوین

مزایده عمومی یک نوبته با شرایط ویژه

 

در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین به شماره 2142/1399/22 مورخ 05/07/1399 شهرداری قزوین در نظر دارد پروژه برج بادامستان را به شرح جدول ذیل، با شرایط نقد و اقساط بصورت 50 درصد

نقد و الباقی 50 درصد به صورت اقساط طی دو ماه متوالی، از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

بادامستان شمال سارا موتور جنوب کانال آبرسانی ابتدای خیابان فنودی

آدرس

1 الی 7 فرعی از 3141 اصلی بخش 5 قزوین

پلاک ثبتی

4979/60 متر مربع

مساحت عرصه ­(متر مربع)

خالص مسکونی: 15309/96 متر مربع (178 واحد)

مساحت انباری: 130/34 متر مربع (48 واحد)

پارکینگ: شامل 92 واحد مسقف و 54 واحد غیر مسقف(146 واحد)

خالص تجاری: مطابق بند 18 صورتجلسه کمیسیون طرح تفضیلی مورخه 1393/11/15 امکان ساخت 272 متر مربع تجاری وجود دارد.

بناهای مفید برابر اصلاحیه پروانه  ساختمانی مورخه 26/05/1399

زیر زمین طبقه منفی دو : کاربری راه پله و آسانسور و پارکینگ و یک واحد تأسیسات

زیر زمین طبقه منفی یک: با کاربری راه پله و آسانسور پارکینگ و 2 واحد تی شور و دو واحد شوتینگ   -   سایر مشخصات این برج طبق اسناد و پروانه صادره پیوست می­باشد.

بناهای مشاعی برابر اصلاحیه پروانه  ساختمانی مورخه 26/05/1399

610/000/000/000 ریال (ششصد و ده میلیارد ریال)

قیمت کارشناسی کل (ریال)

پروژه دارای دو بلوک و هر بلوک شامل 14 طبقه بالای همکف می­باشد.

متقاضیان می­ توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند،

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می ­باشد.

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283