مزایده عمومی یک نوبته - تعداد دوازده قطعه زمین را به صورت 100 درصد نقد - شهرداری قزوین

مزایده عمومی یک نوبته

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد دوازده قطعه زمین را به صورت 100 درصد نقد، به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

وضعیت سند مالکیت

قیمت کارشناسی کل (ریال )

کاربری

طبقه

پلاک ثبتی

نوع ملک

قطعه

مساحت

آدرس

ردیف

دارای سند مالکیت

32/767/500/000

انبار تجاری

-

49/43فرعی از 2120- اصلی

زمین

6

218/45

انتهای بازار سرای حاجی چروک

1

دارای سند مالکیت

6/571/600/000

تجاری

-

2فرعی از 4908-اصلی بخش 2

زمین

-

46/94

خیابان نواب جنوبی

2

دارای سند مالکیت

3/945/200/000

تجاری

همکف

74/10فرعی از 5304- اصلی

واحد تجاری

8

25/47

(مساحت تجاری+14/8

مساحت نیم طبقه)

شهید انصاری بلوک N8

3

دارای سند مالکیت

5/846/400/000

تجاری

همکف

164/6فرعی از 5304-اصلی

واحد تجاری

11

36/57

(مساحت تجاری+15/57مساحت نیم طبقه)

شهید انصاری بلوک N12

4

دارای سند مالکیت

7/900/960/000

مسکونی

-

2440/1088 فرعی از 44 اصلی بخش5 قطعه 12 تفکیکی

زمین

12

207/92

شهرک دانش

5

دارای سند مالکیت

3/864/850/000

اداری

اول

136/19فرعی از 5304-اصلی

واحد اداری

37

70/27

شهید انصاری ، بلوکهای

S3,S4,S5

6

دارای سند مالکیت

3/859/350/000

اداری

دوم

144/19فرعی از 5304-اصلی

واحد اداری

45

70/17

شهید انصاری ، بلوکهای

S3,S4,S5

7

دارای سند مالکیت

4/386/800/000

اداری

دوم

143/19فرعی از 5304-اصلی

واحد اداری

44

79/76

شهید انصاری ، بلوکهای

S3,S4,S5

8

دارای سند مالکیت

7/026/000/000

اداری

دوم

142/19فرعی از 5304اصلی

واحد اداری

43

140/52

شهید انصاری ، بلوکهای

S3,S4,S5

9

دارای سند مالکیت

6/062/000/000

اداری

دوم

47/15فرعی از 5304-اصلی

واحد اداری

20

121/24

شهید انصاری بلوکهای -

N2,N3

 

10

دارای سند مالکیت

7/735/500/000

مسکونی

-

1173/708 فرعی از 3141-اصلی

زمین

17

51/57

بادامستان

11

دارای سند مالکیت

4/725/000/000

مسکونی با قابلیت تجاری

-

باقیمانده پلاک ثبتی 567 اصلی بخش یک

زمین

-

33/75

خیابان سعدی،کوچه سعدی فرعی کوچه صنعتکار

12

 

 

متقاضیان می­توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند،

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283