مزایده عمومی یک نوبته - یک قطعه زمین به صورت 100 درصد نقد- شهرداری قزوین

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد یک قطعه زمین، به شرح جدول ذیل را به صورت 100 درصد نقد، جهت تأمین قسمتی از هزینه پروژه­های عمرانی از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

متقاضیان می­ توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند،

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283

 

قیمت کل (ریال)

کاربری

پلاک ثبتی

نوع ملک

قطعه

مساحت

آدرس

ردیف

 

77/308/450/000

مسکونی

فروعات مختلف از 34  اصلی  بخش 5

زمین

1

291/71

 

سرتک، پردیس 16

 

1