آگهی مناقصه بیمه­ های مورد نیاز شهرداری قزوین

آگهی مناقصه بیمه­ های مورد نیاز شهرداری قزوین

 

شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به خرید بیمه­ نامه­ های مورد نیاز به شرح ذیل با برگزاری مناقصه عمومي به مدت یکسال اقدام نماید. متقاضیان می ­توانند پس از انتشار آگهی به مدت ده روز جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir و یا به مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکز مراجعه نمایند.

  1. بيمه ­نامه مسئوليت مدنی جامع شهرداري و سازمان­ هاي وابسته در قبال اشخاص ثالث
  2. بيمه­ نامه مسئوليت مدنی كارفرما در قبال كاركنان (كاركنان اداري و اجرايي)
  3. بيمه ­نامه عمر گروهي پرسنل شهرداری، سازمان­ ها، موسسات و کارگاه ­های وابسته
  4. بيمه ­نامه حوادث گروهي پرسنل شهرداری، سازمان­ها، موسسات و کارگاه­ های وابسته
  5. بیمه ­نامه آتش سوزي اموال شهرداري، سازمان­ها، موسسات و کارگاه­ های وابسته
  6. بيمه­ نامه درمان تكميلي پرسنل شهرداری، سازمان ­ها، موسسات و کارگاه ­های وابسته
  7. بيمه ­نامه آتش سوزي مربوط به جايگاه ­های سوخت  CNG
  8. بيمه ­نامه مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث مربوط به جايگاه­ های سوخت  CNG
  9. بيمه ­نامه شکست ماشین آلات مربوط به جايگاه­ های سوخت CNG
  10. بیمه ­نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث مربوط به دهکده حیوانات

 

الزاماً شعبات مرکزی شرکت­های بیمه­ای مستقر دراستان قزوین مجاز به دریافت اسناد مناقصه و ارایه فرم پیشنهاد قیمت می­باشند. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

تلفن تماس: 33239283