آگهی تجدید مناقصه عمومی - انتخاب پیمانکار طراحی و تجهیز سالن تئاتر (black box)- شهرداری قزوین

آگهی تجدید مناقصه عمومی
) یک نوبته – یک مرحله)

شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت انتخاب پیمانکار مناسب به جهت طراحی و تجهیز: نور، صدای صحنه، دیوار و صندلی­ های سالن تئاتر به صورت جعبه سیاه (Black Box)، تجهیز اتاق کارگردان و سالن پلاتو عروسکی و سایر تجهیزات مرتبط واقع در ساختمان خانه تئاتر بوستان ملت شهر قزوین، از طریق برگزاری مناقصه عمومي با شرکت­های دارای سوابق اجرایی در زمینه تجهیز سالن نمایش تئاتر بصورت جعبه سیاه (Black Box) اقدام نماید. متقاضیان می­توانند پس از انتشار آگهی به مدت ده روز جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir یا به مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکز مراجعه نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

تلفن تماس: 33239283