آگهی مناقصه عمومی - خرید، نصب و راه اندازی 5 عدد تابلو متغیر خبری- شهرداری قزوین

(آگهی مناقصه عمومی)

 

شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به خريد، نصب و راه اندازی 5 عدد تابلو متغیر خبری (VMS) در معابر سطح شهر قزوین، از طریق برگزاری مناقصه عمومي با شرکت­های دارای صلاحیت اقدام نماید. متقاضیان می ­توانند پس از انتشار آگهی به مدت ده روز جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir یا به مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکز مراجعه نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­ باشد.

تلفن تماس: 33239283