آگهی مناقصه عمومی - خرید یک دستگاه سرور و یک دستگاه اجرا کننده خودکار

(آگهی مناقصه عمومی)

 

شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه سرور ذخیره ساز تحت شبکه(san storage  ) و یک دستگاه اجرا کننده خودکار ذخیرسازی نوار مغناطیسی(tape) به همراه متعلقات به منظور نرمال سازی شبکه ارتباطات و افزایش حجم ذخیره سازی مرکز کنترل ترافیک شهر قزوین، از طریق برگزاری مناقصه عمومي با شرکت­های دارای صلاحیت اقدام نماید. متقاضیان می­توانند پس از انتشار آگهی به مدت ده روز جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir یا به مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکز مراجعه نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­ باشد.

تلفن تماس: 33239283