آگهی مناقصه عمومی یک نوبته - حفظ و نگهداری منطقه نمونه گردشگری بوستان ملی بارجین

((آگهی مناقصه عمومی یک نوبته))

 

شهرداری قزوین در نظر دارد به منظور تعیین پیمانکار، حفظ و نگهداری منطقه نمونه گردشگری بوستان ملی بارجین، دارای رتبه مرتبط از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در رشته حفظ و نگهداری فضای سبز،  با مبلغ برآورد اولیه حدود 33/000/000/000 ریال (سی و سه میلیارد ریال) و مدت اولیه 12 ماه از طریق مناقصه عمومی یک نوبته اقدام نماید. واجدین شرایط  جهت دریافت اسناد مناقصه می­توانند حداکثر از زمان انتشار آگهی تا مدت تعیین شده در شرایط به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir، یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

آدرس: قزوین، خیابان شهرداری، شهرداری مرکز، تلفن: 33239283