آگهی تجدید مناقصه بیمه­ های مورد نیاز شهرداری قزوین

آگهی تجدید مناقصه بیمه­ های مورد نیاز شهرداری قزوین

 

شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به خرید بیمه ­نامه ­های مورد نیاز به شرح ذیل با برگزاری مناقصه عمومي به مدت یکسال اقدام نماید. متقاضیان می ­توانند پس از انتشار آگهی به مدت ده روز جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir و یا به مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکز مراجعه نمایند.

 1. بيمه ­نامه مسئوليت مدنی جامع شهرداري و سازمان­هاي وابسته در قبال اشخاص ثالث
 2. بيمه­ نامه مسئوليت مدنی كارفرما در قبال كاركنان (كاركنان اداري و اجرايي)
 3. بيمه­ نامه عمر گروهي پرسنل شهرداری، سازمان­ ها، موسسات و کارگاه ­های وابسته
 4. بيمه­ نامه حوادث گروهي پرسنل شهرداری، سازمان ­ها، موسسات و کارگاه­ های وابسته
 5. بیمه ­نامه آتش سوزي ساختمان ­هاي مسكوني شهر
 6. بیمه­ نامه آتش سوزي اموال شهرداري، سازمان­ ها، موسسات و کارگاه ­های وابسته
 7. بيمه­ نامه درمان تكميلي پرسنل شهرداری، سازمان­ ها، موسسات و کارگاه­ های وابسته
 8. بيمه­ نامه آتش سوزي مربوط به جايگاه­ های سوخت  CNG
 9. بيمه ­نامه مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث مربوط به جايگاه­ های سوخت  CNG
 10. بيمه ­نامه شکست ماشین آلات مربوط به جايگاه ­های سوخت CNG
 11. بیمه ­نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث مربوط به دهکده حیوانات

 

الزاماً شعبات مرکزی شرکت­های بیم ه­ای مستقر دراستان قزوین مجاز به دریافت اسناد مناقصه و ارایه فرم پیشنهاد قیمت می­باشند. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

تلفن تماس: 33239283