مزایده عمومی یک نوبته - سیزده قطعه زمین در نقاط مختلف شهر قزوین

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد سیزده قطعه زمین در نقاط مختلف شهر قزوین را به صورت 100 درصد نقد، جهت تأمین قسمتی از هزینه پروژه­های عمرانی به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

 

قیمت کل (ریال)

کاربری

طبقه

پلاک ثبتی

نوع ملک

قطعه

مساحت

آدرس

ردیف

 

67/097/900/000

مسکونی

-

فروعات مختلف از 34 اصلی

بخش 5

زمین

1

291/73

 

سرتک، پردیس 16

 

1

 

24/322/500/000

مسکونی

-

8973/5676 فرعی از 43-اصلی

زمین

89

324/30

مینودر، فاز سوم لوازم خانگی ، کوچه گلشن ، گلشن سوم

2

 

36/660/000/000

(پلاک فوق دارای معارض بوده و رفع معارض بعهده خریدارمی­باشد)

مسکونی با قابلیت تجاری

-

باقیمانده پلاک 586 فرعی از 53-اصلی بخش 5 قطعه2 تفکیکی

زمین

-

122/20

بلوار سردار سلیمانی (نوروزیان) حدفاصل حکمت 38و40

3

6/571/600/000

تجاری

-

2فرعی از 4908-اصلی بخش 2

زمین

-

46/94

خیابان نواب جنوبی

4

3/945/200/000

تجاری

همکف

74/10فرعی از 5304- اصلی

واحد تجاری

8

28/18

(مساحت تجاری + 3/1 مساحت نیم طبقه)

شهید انصاری غربی بلوک N8

5

5/846/400/000

تجاری

همکف

164/6فرعی از 5304-اصلی

واحد تجاری

11

41/76

(مساحت تجاری+ 1/3 مساحت نیم طبقه)

شهید انصاری غربی بلوک N12

6

 

4/990/080/000

 

مسکونی

-

2440/1088 فرعی از 44 اصلی بخش5 قطعه 12 تفکیکی

زمین

12

207/92

شهرک دانش

7

5/263/380/000

مسکونی

-

2387/1041 فرعی از 44-اصلی بخش5 قطعه 21 تفکیکی

زمین

21

277/02

شهرک دانش

8

3/864/850/000

اداری

اول

136/19 فرعی از 5304-اصلی

واحد اداری

37

70/27

شهید انصاری غربی ، بلوکهای

S3,S4,S5

9

3/859/350/000

اداری

دوم

144/19فرعی از 5304-اصلی

واحد اداری

45

70/17

شهید انصاری غربی ، بلوکهای

S3,S4,S5

10

4/386/800/000

اداری

دوم

143/19فرعی از 5304-اصلی

واحد اداری

44

76/79

شهید انصاری غربی ، بلوکهای

S3,S4,S5

11

7/026/000/000

اداری

دوم

142/19فرعی از 5304اصلی

واحد اداری

43

140/52

شهید انصاری غربی ، بلوکهای

S3,S4,S5

12

 

6/062/000/000

اداری

دوم

47/15فرعی از 5304-اصلی

واحد اداری

20

121/24

شهید انصاری غربی بلوکهای

N2,N3

13

 

متقاضیان می­توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند،

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283