آگهی مناقصه بیمه­ های مورد نیاز شهرداری قزوین

آگهی مناقصه بیمه­ های مورد نیاز شهرداری قزوین

 

شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به خرید بیمه­ نامه­ های مورد نیاز به شرح ذیل با برگزاری مناقصه عمومي به مدت یکسال اقدام نماید. متقاضیان می توانند پس از انتشار آگهی به مدت ده روز جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir و یا به مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکز مراجعه نمایند.

 1. بيمه­ نامه مسئوليت مدنی جامع شهرداري و سازمان­ هاي وابسته در قبال اشخاص ثالث
 2. بيمه ­نامه مسئوليت مدنی كارفرما در قبال كاركنان (كاركنان اداري و اجرايي)
 3. بيمه­ نامه عمر گروهي پرسنل شهرداری، سازمان­ها، موسسات و کارگاه­ های وابسته
 4. بيمه ­نامه حوادث گروهي پرسنل شهرداری، سازمان­ها، موسسات و کارگاه­ های وابسته
 5. بیمه­ نامه آتش سوزي ساختمان­ هاي مسكوني شهر
 6. بیمه­ نامه آتش سوزي اموال شهرداري، سازمان­ها، موسسات و کارگاه­ های وابسته
 7. بيمه­ نامه درمان تكميلي پرسنل شهرداری، سازمان­ها، موسسات و کارگاه­ های وابسته
 8. بيمه ­نامه آتش سوزي مربوط به جايگاه­ های سوخت  CNG
 9. بيمه ­نامه مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث مربوط به جايگاه­های سوخت  CNG
 10. بيمه ­نامه شکست ماشین آلات مربوط به جايگاه ­های سوخت CNG
 11. بیمه ­نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث مربوط به دهکده حیوانات

 

الزاماً شعبات مرکزی شرکت ­های بیمه­ ای مستقر دراستان قزوین مجاز به دریافت اسناد مناقصه و ارایه فرم پیشنهاد قیمت می­باشند. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می­ باشد.

تلفن تماس: 33239283