مزایده عمومی یک نوبته - واگذاری پنج قطعه زمین را به صورت 100 درصد نقد

مزایده عمومی یک نوبته

ردیف

آدرس

مساحت

قطعه

پلاک ثبتی

کاربری

قیمت کل (ریال)

1

سرتک – پردیس 22

372/81

13

فروعات مختلف از 34- اصلی بخش 5

مسکونی

72/697/950/000

2

سرتک –  پردیس 16

291/71

1

فروعات مختلف از 34- اصلی بخش 5

مسکونی

56/887/350/000

3

سرتک –  پردیس 16

288/00

2

فروعات مختلف از 34- اصلی بخش 5

مسکونی

54/720/000/000

4

سرتک –  پردیس 16

288/00

5

فروعات مختلف از 34- اصلی بخش 5

مسکونی

54/720/000/000

5

بلوار آزادگان –تقاطع خلیج فارس- نبش خیابان شهامت

455/82

-

 90فرعی از 43- اصلی بخش 5

تجاری مسکونی

63/814/800/000

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد پنج قطعه زمین را به صورت 100 درصد نقد، به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

متقاضیان می­توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند،

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283