آگهی مناقصه عمومی - پروژه عملیات احداث پارک مسافر واقع در بوستان باراجین قزوین

((آگهی مناقصه عمومی))

 

شهرداری قزوین در نظر دارد به منظور تعیین پیمانکار، جهت اجرای پروژه عملیات احداث پارک مسافر واقع در بوستان باراجین قزوین با مبلغ برآورد اولیه 8/217/455/998 ریال و مدت اولیه 4 ماه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. واجدین شرایط می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف از زمان انتشار آگهی تا مدت تعیین شده در شرایط به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir، یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

آدرس: قزوین، خیابان شهرداری، شهرداری مرکز، تلفن: 5-33227001