مزایده عمومی یک نوبته - سیزده قطعه زمین - شهرداری قزوین

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد سیزده قطعه زمین را به صورت 100 درصد نقد، به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

 

ردیف

آدرس

مساحت

قطعه

پلاک ثبتی

کاربری

قیمت کل کارشناسی (ریال)

1

مینودر فاز سوم لوازم خانگی خیابان شهید رضایی فرد کوچه گلشن 6

160

26

8910/5676 فرعی از43- اصلی

مسکونی

8/800/000/000

2

مینودر فاز سوم لوازم خانگی –کوچه گلشن –گلشن سوم

324/30

89

8973/5676فرعی از 43- اصلی

مسکونی

19/458/000/000

3

مینودر فاز سوم لوازم خانگی خیابان شهید رضایی فرد ابتدای کوچه گلشاد

152/36

2

11054/9943 و  11002/8994 فرعی از 43-اصلی

مسکونی

10/512/840/000

4

انتهای بازار، سرای حاجی چروک

218/45

6

49/43فرعی از 2120-اصلی

انبار تجاری

18/568/250/000

5

انتهای بازار، سرای حاجی چروک

221/76

7

50/43 فرعی از 2120-اصلی

انبار تجاری

18/849/600/000

6

17 هکتاری جنب مخزن آب زمزم

کوچه صدیق

266/57

4

199/1 فرعی از 3141 اصلی بخش 4 قطعه 4 تفکیکی

مسکونی

12/795/360/000

7

17 هکتاری جنب مخزن آب زمزم

کوچه صدیق

271/82

5

200/1 فرعی از 3141 اصلی بخش 4 قطعه 5 تفکیکی

مسکونی

13/319/180/000

8

تهران قدیم حمام پیرحصار کوچه شالی

105/47

26

23 فرعی از 1483 اصلی بخش 3 قطعه 26 تفکیکی

مسکونی

4/113/330/000

9

شهرک دانش

207/92

12

2440/1088 فرعی از 44 اصلی بخش5 قطعه 12 تفکیکی

مسکونی

4/990/080/000

10

شهرک دانش

277/02

21

2387/1041 فرعی از 44 اصلی بخش5 قطعه 21 تفکیکی

مسکونی

5/263/380/000

11

بلوار ابوترابی، اراضی کوره ملی، قبل از زیر گذر پل ولایت

60/00

40

239/159/158/156/182/165 فرعی از 65و66 اصلی بخش 4 قطعه40

تجاری

4/200/000/000

12

بادامستان – بلوار جعفر خانی

نبش کوچه سپهر 4

27/16

-

496 فرعی از 3141 اصلی

تجاری

2/308/600/000

13

 

خیابان سعدی روبروی کوچه سپاه انتهای کوچه محمدی فلاح

166

4

3 فرعی از 152اصلی

مسکونی

7/470/000/000


 

متقاضیان می­توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند،

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283