مزایده عمومی - یک قطعه زمین سرتک پردیس 6 - شهرداری قزوین

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد یک قطعه زمین را به صورت 100 درصد نقد، به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید:

ردیف

آدرس

مساحت

 

قطعه

پلاک ثبتی

کاربری

قیمت کارشناسی

(کل متراژ) ریال

1

سرتک پردیس 6

405

4

299/4 فرعی از 3180- اصلی بخش 4

مسکونی

44/550/000/000

 

متقاضیان می­ توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند،

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­ باشد.

 

 

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283