مزایده عمومی یک نوبته 22 قطعه زمین - شهرداری قزوین

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد 22 قطعه زمین را به صورت 100 درصد نقد، به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید:

ردیف

آدرس

مساحت

 

قطعه

پلاک ثبتی

کاربری

قیمت کارشناسی

(کل متراژ) ریال

1

بلوار نوروزیان – انتهای حکمت 73

590/60

3

2127/2 فرعی از 38- اصلی بخش 5

( دارای معارض و متصرف می­باشد)

مسکونی

20/000/000/000

2

خیابان امام خمینی ، کوچه حاج میر محمد علیها

38/39

-

باقیمانده پلاک 68- اصلی بخش 1

( جهت تجمیع به ملک مجاور)

مسکونی

601/000/000

3

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

164/40

136

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

577/600/000

4

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

164/40

157

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

742/000/000

5

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

164/40

158

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

742/000/000

6

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

188/40

170

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

767/800/000

7

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

188/40

171

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

767/800/000

8

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

188/40

172

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

767/800/000

9

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

183/25

173

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

836/250/000

10

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

170/90

179

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

603/600/000

11

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

170/90

180

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

603/600/000

12

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

170/90

181

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

603/600/000

13

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

162/58

182

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

732/900/000

14

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

175/85

183

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

764/080/000

15

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

170/90

184

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

603/600/000

16

 

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

170/90

185

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

603/600/000

17

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

170/90

186

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

603/600/000

18

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

170/90

187

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

603/600/000

19

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

170/90

188

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

603/600/000

20

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

170/90

189

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

603/600/000

21

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

170/90

190

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

603/600/000

22

چوبیندر زمینهای سبز علی بابا

169/30

191

6 اصلی - بخش 5

مسکونی

732/640/000

 

 

متقاضیان می­توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند،

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283