مزایده عمومی یک نوبته 13 قطعه زمین - شهرداری قزوین

مزایده عمومی یک نوبته 13 قطعه زمین

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد 13 قطعه زمین را به صورت 50 درصد نقد و الباقی طی 3 قسط متوالی تا پایان سال جاری، به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید:

ردیف

آدرس

مساحت

پلاک ثبتی

کاربری

قیمت کارشناسی

(کل متراژ) ریال

1

ملاصدرا بر بلوار امیرکبیر شرقی

451/19

 

276/22639 فرعی از 36 اصلی بخش 5 قطعه اول تفکیکی

مسکونی

46/021/380/000

2

سرای حاج چروک

216/00

12 فرعی از 2118 الی 2120 – اصلی

 قطعه 12

انبار تجاری

12/960/000/000

3

انتهای خیابان مجاهد

122/54

251-اصلی بخش 4 قطعه 31

مسکونی

2/818/420/000

4

انتهای خیابان مجاهد

156/61

251-اصلی بخش 4 قطعه 21

مسکونی

3/602/030/000

5

بلوار نوروزیان انتهای حکمت 75

194/18

2126/2 فرعی از 38- اصلی بخش 5 قطعه 1 تفکیکی

مسکونی

8/738/100/000

6

بلوار نوروزیان انتهای حکمت 75

250

2126/2 فرعی از 38- اصلی بخش 5 قطعه 3 تفکیکی

مسکونی

11/250/000/000

7

بلوار نوروزیان انتهای حکمت 73

250

2126/2 فرعی از 38- اصلی بخش 5 قطعه 4 تفکیکی

مسکونی

13/750/000/000

8

بلوار نوروزیان انتهای حکمت 73

203/47

2126/2 فرعی از 38- اصلی بخش 5 قطعه 5 تفکیکی

مسکونی

10/783/910/000

9

شهرک عارف بر بلوار شهید جعفرخانی نرسیده به کانال آبرسانی

113/02

4145/88/89 فرعی از 43 اصلی بخش5 قزوین  قطعه 2

مسکونی با قابلیت تجاری

6/216/100/000

10

بلوار شهید مطهری

240

13891/10705 فرعی از 43-اصلی 

بخش 5 قطعه 75

مسکونی

13/800/000/000

11

خیابان راه آهن کوچه غنچه

183/26

61/63/706 فرعی از 25 اصلی قطعه 8

مسکونی

2/748/900/000

12

 

خیابان راه آهن کوچه غنچه

199/75

61/63/706 فرعی از 25 اصلی قطعه 9

مسکونی

2/996/250/000

13

انتهای خیابان مجاهد

152/29

251- اصلی بخش 4 قطعه 20

مسکونی

3/502/670/000

 

 

متقاضیان می­توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند،

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283