مزایده عمومی یک نوبته 13 قطعه زمین - شهرداری قزوین

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد 13 قطعه زمین را به صورت 50 درصد نقد و الباقی طی 5 قسط متوالی تا پایان سال جاری به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید:

ردیف

آدرس

مساحت

پلاک ثبتی

کاربری

مبلغ کل (ریال)

1

ملاصدرا بر بلوار امیرکبیر شرقی

457/25

22639/276 فرعی از 36 اصلی بخش 5 قطعه اول تفکیکی

مسکونی

54/870/000/000

2

خیابان شهید بابایی ،شمال کانال آبرسانی ، مجموعه شهید بلندیان

200

25038/19417 فرعی از 36 اصلی بخش 5  قطعه 5 تفکیکی

مسکونی

22/000/000/000

3

سرای حاج چروک

216/00

12 فرعی از 2118 الی 2120 اصلی قطعه 12

انبار تجاری

12/960/000/000

4

انتهای خیابان مجاهد

122/54

251-اصلی بخش 4 قطعه

مسکونی

2/818/420/000

5

انتهای خیابان مجاهد

156/61

251-اصلی بخش 4 قطعه

مسکونی

3/602/030/000

6

بلوار نوروزیان انتهای حکمت 75

194/18

2126/2 فرعی از 38- اصلی بخش 5 قطعه 1 تفکیکی

مسکونی

10/097/360/000

7

بلوار نوروزیان انتهای حکمت 75

241/68

2126/2 فرعی از 38- اصلی بخش 5 قطعه 2 تفکیکی

مسکونی

12/566/840/000

8

بلوار نوروزیان انتهای حکمت 75

250

2126/2 فرعی از 38- اصلی بخش 5 قطعه 3 تفکیکی

مسکونی

13/750/000/000

9

بلوار نوروزیان انتهای حکمت 73

250

2126/2 فرعی از 38- اصلی بخش 5 قطعه 4 تفکیکی

مسکونی

16/250/000/000

10

بلوار نوروزیان انتهای حکمت 73

203/47

2126/2 فرعی از 38- اصلی بخش 5 قطعه 5 تفکیکی

مسکونی

12/818/610/000

11

خیابان سعدی کوچه سعدی فرعی کوچه صنعت کار

33/75

باقیمانده پلاک ثبتی 567 اصلی بخش یک

مسکونی با قابلیت تجاری

 

1/350/000/000

12

شهرک عارف بر بلوار شهید جعفرخانی نرسیده به کانال آبرسانی

113/02

4145/88/89 فرعی از 43 اصلی بخش5 قزوین قطعه 2

تجاری مسکونی

 

6/781/200/000

13

مینودر بلوار صیاد شیرازی کوچه شهید آوینی

180/50

21750/1369 فرعی از 41 اصلی بخش 5 قطعه 13 تفکیکی

مسکونی

6/859/000/000

 

متقاضیان می­توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند،

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283