مزایده عمومی یک نوبته - 20 قطعه زمین شهرداری قزوین

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد 20 قطعه زمین را به صورت 50 درصد نقد و الباقی طی 6 قسط متوالی تا پایان سال جاری به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید:

ردیف

آدرس

مساحت

پلاک ثبتی

کاربری

مبلغ (ریال)

1

ملاصدرا بر بلوار امیرکبیر شرقی

457/25

276/22639 فرعی از 36 اصلی بخش 5 قطعه اول تفکیکی

مسکونی

45/725/000/000

2

ملاصدرا بر بلوار امیرکبیر شرقی

457/00

22640/276 فرعی از 36 اصلی بخش 5

قطعه دوم تفکیکی

مسکونی

45/700/000/000

3

مینودر بلوار صیاد شیرازی کوچه شهید آوینی

197/40

21738/1369 فرعی از 41 اصلی بخش 5 قطعه اول تفکیکی

مسکونی

6/909/000/000

4

مینودر بلوار صیاد شیرازی کوچه شهید آوینی

187/68

21747/1369 فرعی از 41 اصلی بخش 5 قطعه 10 تفکیکی

مسکونی

7/882/560/000

5

مینودر بلوار صیاد شیرازی کوچه شهید آوینی

180/50

21748/1369 فرعی از 41 اصلی بخش 5 قطعه 11 تفکیکی

مسکونی

6/859/000/000

6

مینودر بلوار صیاد شیرازی کوچه شهید آوینی

180/50

21749/1369 فرعی از 41 اصلی بخش 5 قطعه 12 تفکیکی

مسکونی

6/859/000/000

7

مینودر بلوار صیاد شیرازی کوچه شهید آوینی

180/50

21750/1369 فرعی از 41 اصلی بخش 5 قطعه 13 تفکیکی

مسکونی

6/859/000/000

8

شهرک عارف بر بلوار شهید جعفرخانی نرسیده به کانال آبرسانی

113/02

4145/88/89 فرعی از 43 اصلی بخش 5 قزوین قطعه 2

تجاری مسکونی

6/781/200/000

9

شهرک عارف بر بلوار شهید جعفرخانی نرسیده به کانال آبرسانی

129/17

4146/88/89 فرعی از 43 اصلی بخش 5 قزوین قطعه 3

تجاری مسکونی

7/750/200/000

10

خیابان شهید بابایی ،شمال کانال آبرسانی ، مجموعه شهید بلندیان

200

25038/19417 فرعی از 36 اصلی بخش 5  قطعه 5 تفکیکی

مسکونی

20/000/000/000

11

خیابان شهید بابایی ،شمال کانال آبرسانی ، مجموعه شهید بلندیان

200

25039/19417 فرعی از 36 اصلی بخش 5  قطعه 6 تفکیکی

مسکونی

20/000/000/000

12

خیابان شهید بابایی ،شمال کانال آبرسانی ، مجموعه شهید بلندیان

200

25040/19417 فرعی از 36 اصلی بخش 5  قطعه 7 تفکیکی

مسکونی

20/000/000/000

13

خیابان تعلیم ،فاز 2 جانبازان ، کوچه ولایت 4

168/47

9806 فرعی از 3152 فرعی از 36- اصلی (قطعه 1)

مسکونی

7/581/150/000

14

نوروزیان شمال پارک ارکیده

242

11 فرعی از 38 اصلی بخش 5 قطعه 25

مسکونی

14/520/000/000

15

سرای حاج چروک

216/00

11 فرعی از 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 11

انبار تجاری

12/960/000/000

16

سرای حاج چروک

216/00

12 فرعی از 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 12

انبار تجاری

12/960/000/000

17

انتهای خیابان مجاهد

152/29

251-اصلی بخش 4 قطعه 20

مسکونی

3/502/670/000

18

انتهای خیابان مجاهد

156/61

251-اصلی بخش 4 قطعه 21

مسکونی

3/603/030/000

19

انتهای خیابان مجاهد

122/54

251-اصلی بخش 4 قطعه 31

مسکونی

2/818/420/000

20

خیابان سعدی کوچه سعدی فرعی کوچه صنعت کار

33/75

باقیمانده پلاک ثبتی 567 اصلی بخش یک

مسکونی با قابلیت تجاری

1/350/000/000

 

متقاضیان می­توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند.

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس: قزوین، خیابان شهرداری، شهرداری مرکز، تلفکس : 02833239283