مزایده عمومی یک نوبته- واگذاری تعداد بیست و سه قطعه زمین به صورت نقدی

مزایده عمومی یک نوبته

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد بیست و سه قطعه زمین را به صورت کاملاً نقدی و به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید:

ردیف

آدرس

مساحت

پلاک ثبتی

کاربری

قیمت پایه کارشناسی

(ريال)

1

خیابان تعلیم ،فاز 2 جانبازان ، کوچه ولایت 4

211/15

9806 فرعی از 3152 فرعی از 36- اصلی

( قطعه 11)

مسکونی

11/613/250/000

2

شهرک عارف بر بلوار شهید جعفرخانی نرسیده به کانال آبرسانی

113/02

4145/88/89 فرعی از 43 اصلی بخش 5 قزوین قطعه 2

تجاری

مسکونی

7/911/400/000

3

شهرک عارف بر بلوار شهید جعفرخانی نرسیده به کانال آبرسانی

129/17

4146/88/89 فرعی از 43 اصلی بخش 5 قزوین قطعه 3

تجاری

 مسکونی

9/041/900/000

4

بلوار شهید مطهری ضلع جنوب غرب تقاطع زیر گذر و بلوار نوروزیان

240

13891/10705 فرعی از 43 اصلی بخش 5 قزوین قطعه 75

مسکونی

16/800/000/000

5

خیابان راه آهن کوچه غنچه

111

61/63/706 فرعی از 25 اصلی قطعه 7

مسکونی

1/665/000/000

6

خیابان راه آهن کوچه غنچه

183/26

61/63/706 فرعی از 25 اصلی قطعه 8

مسکونی

2/748/900/000

7

خیابان راه آهن کوچه غنچه

199/75

61/63/706 فرعی از 25 اصلی قطعه 9

مسکونی

2/996/250/000

8

انتهای جانبازان ،بلوار حکیم بالاتر از پارک ارکیده

299/21

8297/8256 فرعی از 38- اصلی بخش 5  قطعه 25

تجاری

 مسکونی

35/905/200/000

9

خیابان شهید بابایی ،شمال کانال آبرسانی ، مجموعه شهید بلندیان

200

باقیمانده 3153 فرعی از 16 فرعی از 36 اصلی قطعه 5

مسکونی

24/000/000/000

10

خیابان شهید بابایی ،شمال کانال آبرسانی ، مجموعه شهید بلندیان

200

باقیمانده 3153 فرعی از 16 فرعی از 36 اصلی قطعه 6

مسکونی

24/000/000/000

11

خیابان شهید بابایی ،شمال کانال آبرسانی ، مجموعه شهید بلندیان

200

باقیمانده 3153 فرعی از 16 فرعی از 36 اصلی قطعه 7

مسکونی

24/000/000/000

12

سرای حاج چروک

216/00

11 فرعی از 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 11

انبار

تجاری

17/280/000/000

13

سرای حاج چروک

216/00

12 فرعی از 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 12

انبار

 تجاری

17/280/000/000

14

خیابان تعلیم ،فاز 2 جانبازان ، کوچه ولایت 4

168/47

9806 فرعی از 3152 فرعی از 36- اصلی (قطعه 1)

مسکونی

9/265/850/000

ردیف

آدرس

مساحت

پلاک ثبتی

کاربری

قیمت پایه کارشناسی

(ريال)

15

انتهای خیابان مجاهد

152/29

251-اصلی بخش 4 قطعه 20

مسکونی

4/568/700/000

16

انتهای خیابان مجاهد

122/54

251-اصلی بخش 4 قطعه 31

مسکونی

3/676/200/000

17

انتهای جانبازان ،بلوار حکیم بالاتر از پارک ارکیده

309/36

8280/8256 فرعی از 38- اصلی بخش 5 قطعه 8

تجاری

مسکونی

37/123/200/000

18

خیابان سعدی کوچه سعدی فرعی کوچه صنعت کار

33/75

باقیمانده پلاک ثبتی 567 اصلی بخش یک

مسکونی با قابلیت تجاری

1/856/250/000

19

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

164/40

6 اصلی بخش 5 قزوین قطعه 136 تفکیکی

مسکونی

822/000/000

20

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

164/40

6 اصلی بخش 5 قزوین قطعه 157 تفکیکی

مسکونی

822/000/000

21

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

164/40

6 اصلی بخش 5 قزوین قطعه 158 تفکیکی

مسکونی

822/000/000

22

انتهای خیابان مجاهد

156/61

251-اصلی بخش 4 قطعه 21

مسکونی

4/698/300/000

23

نوروزیان شمال پارک ارکیده

242

11 فرعی از 38 اصلی بخش 5 قطعه 25

مسکونی

18/150/000/000

 

متقاضیان می­توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتیwww.qazvin.ir  یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند، ضمنأ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری، شهرداری مرکز، تلفکس : 33239283