مزایده عمومی بیست و پنج قطعه زمین

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد بیست و پنج قطعه زمین را به صورت کاملاً نقدی و به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید:

ردیف

آدرس

مساحت

پلاک ثبتی

کاربری

قیمت پایه کارشناسی

(ريال)

1

خیابان شهید بابایی ،شمال کانال آبرسانی ، مجموعه شهید بلندیان

200

باقیمانده 3153 فرعی از 16 فرعی از 36 اصلی قطعه 6

مسکونی

24/000/000/000

2

خیابان شهید بابایی ،شمال کانال آبرسانی ، مجموعه شهید بلندیان

200

باقیمانده 3153 فرعی از 16 فرعی از 36 اصلی قطعه 7

مسکونی

24/000/000/000

3

انتهای جانبازان بلوار حکیم بالاتر از پارک ارکیده

309/36

8280/8256 فرعی از 38 اصلی بخش 5 قزوین قطعه 8

تجاری مسکونی

37/123/200/000

4

نوروزیان شمال پارک ارکیده

242

11 فرعی از 38 اصلی بخش 5 قطعه 24 تفکیکی

مسکونی

15/004/000/000

5

سرای حاج چروک

184/92

6 فرعی از 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 6

انبار تجاری

14/793/600/000

6

سرای حاج چروک

216/00

11 فرعی از 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 11

انبار تجاری

17/280/000/000

7

سرای حاج چروک

216/00

12 فرعی از 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 12

انبار تجاری

17/280/000/000

8

بلوار شهید مطهری ضلع جنوب غرب تقاطع زیر گذر و بلوار نوروزیان

240

13849/10705 فرعی از 43 اصلی بخش 5 قزوین قطعه 33 ( 9 سابق )

مسکونی

15/600/000/000

 
 

 

9

خیابان تعلیم ،فاز 2 جانبازان ، کوچه ولایت 4

167/47

9806 فرعی از 3152 فرعی از 36- اصلی (قطعه 1)

مسکونی

9/265/850/000

10

خیابان تعلیم ،فاز 2 جانبازان ، کوچه ولایت 4

169/83

9806 فرعی از 3152 فرعی از 36- اصلی

(قطعه 2)

مسکونی

9/340/650/000

11

شهرک عارف بر بلوار شهید جعفرخانی نرسیده به کانال آبرسانی

110/51

4144/88/89 فرعی از 43 اصلی بخش 5 قزوین قطعه 1

تجاری مسکونی

7/735/700/000

12

خیابان نوروزیان انتهای کوچه حکمت 69

111/40

2129/2 فرعی از 38 اصلی بخش 5 قطعه 5

مسکونی

6/127/000/000

13

انتهای خیابان مجاهد

161/29

251-اصلی بخش 4

مسکونی

4/838/700/000

14

انتهای خیابان مجاهد

156/61

251-اصلی بخش 4

مسکونی

4/698/300/000

15

انتهای خیابان مجاهد

152/29

251-اصلی بخش 4

مسکونی

4/568/700/000

16

انتهای خیابان مجاهد

122/54

251-اصلی بخش 4

مسکونی

3/676/200/000

17

بلوار خرمشهر ضلع جنوب تأمین اجتماعی

223/21

519/404 و524/482 فرعی از 64 اصلی قطعه 1

تجاری مسکونی

11/160/500/000

18

خیابان راه آهن کوچه غنچه

241/13

61/63/706 فرعی از 25 اصلی قطعه 2

مسکونی

3/134/690/000

19

خیابان راه آهن کوچه غنچه

212/08

61/63/706 فرعی از 25 اصلی قطعه 5

مسکونی

2/757/040/000

20

خیابان سعدی کوچه سعدی فرعی کوچه صنعت کار

33/75

باقیمانده پلاک ثبتی 567 اصلی بخش یک

تجاری

1/856/250/000

21

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

دارای قرارداد اجاره زمین مسکونی موقوفه غیر متصرفی

164/40

6 اصلی بخش 5 قزوین قطعه 136 تفکیکی

مسکونی

822/000/000

22

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

دارای قرارداد اجاره زمین مسکونی موقوفه غیر متصرفی

164/40

6 اصلی بخش 5 قزوین قطعه 137 تفکیکی

مسکونی

822/000/000

23

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

دارای قرارداد اجاره زمین مسکونی موقوفه غیر متصرفی

162/20

6 اصلی بخش 5 قزوین قطعه 149 تفکیکی

مسکونی

811/000/000

24

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

دارای قرارداد اجاره زمین مسکونی موقوفه غیر متصرفی

164/40

6 اصلی بخش 5 قزوین قطعه 157 تفکیکی

مسکونی

822/000/000

25

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

دارای قرارداد اجاره زمین مسکونی موقوفه غیر متصرفی

164/40

6 اصلی بخش 5 قزوین قطعه 158 تفکیکی

مسکونی

822/000/000

 

متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir  یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند، ضمنأ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­ باشد.

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 02833239283