آگهی مناقصه انتخاب مشاور - احداث بوستان سبزه میدان مینودر

آگهی مناقصه انتخاب مشاور

(به صورت یک مرحله ­ای – یک نوبته)

شهرداری قزوین در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به انتخاب مشاور دارای حداقل پایه 2 مرتبط (گروه شهر سازی - معماری) جهت انجام خدمات نظارت پروژه احداث بوستان سبزه میدان مینودر، واقع در منطقه سه شهرداری قزوین با شرکت­ های دارای صلاحیت اقدام نماید. برآورد اولیه 6/226/095/360 ريال و مدت اولیه اجراء در حدود 19 ماه شمسی می­ باشد. متقاضیان می­توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی، جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه، به آدرس اینترنتی  www.qazvin.ir یا سایت ملی مناقصات و یا به واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند.

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می­ باشد.

تلفن تماس : 33239283-028