آگهی مناقصه عمومی - اجرای پروژه عملیات احداث بوستان سبزه میدان مینودر

((آگهی مناقصه عمومی))

 

شهرداری قزوین در نظر دارد به منظور تعیین پیمانکار (دارای حداقل پایه سه رشته ابنیه)، جهت اجرای پروژه عملیات احداث بوستان سبزه میدان مینودر واقع در منطقه سه شهرداری قزوین با مبلغ برآورد اولیه 100/767/680/427 ریال و مدت اولیه 19 ماه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. واجدین شرایط می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت 15 روز از زمان انتشار آگهی به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir، یا سایت­ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

آدرس: قزوین، خیابان شهرداری، شهرداری مرکز، تلفن: 5-02833227001