آگهی مناقصه یک نوبته - پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری مهر و ماه

آگهی مناقصه یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تجهیزو بهره ­برداری قسمتی از پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری مهر و ماه (طبقات دوم و سوم)، به ظرفیت 150 خودرو را با برگزاری مناقصه عمومي به شرکت های ذیصلاح که دارای توان هوشمند­سازی و بهره ­برداری از پارکینگ مذکور را دارند؛ واگذار نماید. متقاضیان می ­توانند پس از انتشار آگهی به مدت ده روز جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی Qazvin.ir؛ یا سایت ملی مناقصات و یا به واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکز مراجعه نمایند.

بازگشت سرمایه این پروژه از محل درآمد پارکینگ در مدت زمان بهره­برداری خواهد بود.

تلفن تماس: 02833239283