آگهی تجدید مناقصه یک نوبته تأمین نیروی انسانی حجمی مورد نیاز شهرداری قزوین

آگهی تجدید مناقصه یک نوبته تأمین نیروی انسانی حجمی مورد نیاز شهرداری قزوین

شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به خرید؛ خدمات انجام تأمین نیروی انسانی (خدماتی – متفرقه و اداری – دبیرخانه) شهرداری قزوین و سازمانهای وابسته، از طریق برگزاری مناقصه عمومي به مدت یک سال شمسی با شرکت­های دارای صلاحیت اقدام نماید. متقاضیان می­توانند پس از انتشار آگهی به مدت ده روز جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی Qazvin.ir؛ یا سایت ملی مناقصات و یا به مدیریت پیمان ورسیدگی واقع در شهرداری مرکز مراجعه نمایند.

الزاماً شرکتهای دارای صلاحیت اداره کار و رفاه و امور اجتماعی مجاز به دریافت اسناد مناقصه و ارایه فرم پیشنهاد قیمت می­باشند. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

تلفن تماس: 02833239283