آگهی مناقصه عمومی - خرید مصالح سنگی کوهی

((آگهی مناقصه عمومی))

 

شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به خرید مصالح سنگی کوهی به میزان 75/000 تن (هفتاد و پنج هزار تن) جهت استفاده در کارخانه آسفالت شهرداری، در مدت زمان یکسال به صورت 50 درصد نقد و 50 درصد غیر نقد (زمین) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. واجدین شرایط می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir، یا سایت­ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

آدرس: قزوین، خیابان شهرداری، شهرداری مرکز، تلفن: 5-02833227001