آگهی تجدید مناقصه بیمه های مورد نیاز شهرداری قزوین

آگهی تجدید مناقصه بیمه های مورد نیاز شهرداری قزوین

 

شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به خرید بیمه نامه­های مورد نیاز به شرح ذیل با برگزاری مناقصه عمومي به مدت یکسال اقدام نماید. متقاضیان می توانند پس از انتشار آگهی به مدت ده روز جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی WWW.QAZVIN.IR؛ یا سایت ملی مناقصات و یا به مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکز مراجعه نمایند.

 1. بيمه نامه مسئوليت مدنی جامع شهرداري و سازمان هاي وابسته در قبال اشخاص ثالث .
 2. بيمه نامه مسئوليت مدنی كارفرما در قبال كاركنان (كاركنان اداري و اجرايي).
 3. بيمه نامه عمر گروهي پرسنل شهرداری، سازمان ها، موسسات و کارگاه های وابسته
 4. . بيمه نامه حوادث گروهي پرسنل شهرداری، سازمان ها، موسسات و کارگاه های وابسته
 5. بیمه نامه آتش سوزي ساختمان هاي مسكوني شهر .
 6. بیمه نامه آتش سوزي اموال شهرداري، سازمان ها، موسسات و کارگاه های وابسته.
 7. بيمه نامه درمان تكميلي پرسنل شهرداری، سازمان ها، موسسات و کارگاه های وابسته .
 8. بيمه نامه آتش سوزي مربوط به جايگاه های سوخت CNG
 9. بيمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث مربوط به جايگاه های سوخت CNG
 10. بيمه نامه شکست ماشین آلات مربوط به جايگاه های سوخت CNG
 11. بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث مربوط به دهکده حیوانات.

 

الزاماً شعبات مرکزی شرکت های بیمه ای مستقر دراستان قزوین مجاز به دریافت اسناد مناقصه و ارایه فرم پیشنهاد قیمت می­باشند. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.